வணக்கம்.

தமிழ் கலாச்சாரச் சங்கம், வட கரோலினா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.

வட கரோலினா தமிழ் சங்கம் தமிழ் மொழி, கலை மற்றும் பண்பாட்டை வளர்க்கும் நோக்கத்துடன் நிறுவப்பட்டது. இந்த சங்கம், ஒரு 501(c) (3) இலாப நோக்கற்ற, அரசியல் மற்றும் மத சார்பற்ற அமைப்பு ஆகும். 

Welcome to the Tamil Cultural Association of North Carolina, TCANC.

TCANC is a 501(c) (3) non-profit, non-political, non-religious organization with the primary purpose of fostering an understanding of the Tamil language, arts and culture. Learn more.


UPCOMING EVENTS

Tamil School registrations are open for the academic year 2020-21, Please check the events page for details

CORONA FUNDRAISER


There is no better way than to be grateful to our community and to donate for a good cause. TCA is partnering with Wake County Human services along with T.J Cawley, Morrisville Mayor ( one of the chairperson of Western Regional Community Advocacy Committee, an advisory board ) to raise funds for providing ongoing framework to provide food security to the Greater Morrisville region. There are many who are underprivileged and in need of food. Your contribution will make a huge difference.
TCA will take contributions until 5 pm on May 28, 2020.

TCA will match each contribution up to $2000/-. The donations will be tax exempt and 100% of the proceeds will go to the relief fund.

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Donation

* Mandatory fields
*First name
*Last name
*e-Mail
This will be the primary email for all communications and will also be your user name for membership access.
Phone
Address
City
Zip
Mobile
*Amount ($USD)
Comment

SPONSOR OF THE YEAR

Gold Sponsor

Silver SponsorsBronze Sponsors


Member Partners

For Sponsorship Opportunities send an email to the Treasurer

 

Tamil Cultural Association of North Carolina, USA  is a 501(c)3 non-profit organization TCANC By-Laws )


P.O.Box 682, Cary, NC 27512 

www.tcanc.org / tcanc.org@gmail.comFacebook / 919-448-7624Powered by Wild Apricot Membership Software